logotyp

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby klienta. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas istotne.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skorzystać z usług GRAFPOL B.M Meszkes za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane podawane przez Państwa w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako GRAFPOL B.M. Meszkes odpowiedzialny za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z usług naszej firmy nie przekazując w tym celu danych za pośrednictwem strony internetowej, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy: • bezpośrednio od Państwa, • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

GRAFPOL B.M. Meszkes 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 N

Jakie dane przetwarzamy?

Firma przetwarza następujące kategorie danych: • dane kontaktowe; • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

• celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, • w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z GRAFPOL.

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku,

• w celach marketingowych produktów i usług firmy.

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

• w celu marketingu podmiotów trzecich,

• w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi GRAFPOL współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,

• w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w GRAFPOL.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z firmą, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną GRAFPOL w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez GRAFPOL jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, albowiem nie spełnia przesłanek określonych w art. 37 ust.1 RODO. Główna działalność administratora nie polega na operacjach przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę. Administrator nie jest organem, ani też podmiotem publicznym zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także nie przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych. Dlatego też, mogą się Państwo skontaktować ze Specjalista ds. Personalnych i BHP, tel.: 52 3252600 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1a) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1b) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1c) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1, zdane 1f) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Uprawniony interes naszej firmy leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi GRAFPOL współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od GRAFPOL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług GRAFPOL mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z GRAFPOL lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić GRAFPOL i jakie mogą być podnoszone wobec naszej firmy.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z GRAFPOL na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Skargi można kierować do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jeżeli uważacie Państwo, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do przenoszenia danych? (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które udostępnionych naszej firmie w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo sprzeciwu? (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz ogólnohandlowego przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do usunięcia danych? (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięciu danych przeszkadzają obowiązki archiwizacyjne lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do sprostowania danych ? (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowej sprostowania Państwa niewłaściwych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do naszego Inspektora ochrony danych lub do jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

DODATKOWA KLAUZULA MONITORINGU WIZYJNEGO

działającego na terenie firmy

pdfpobierz107.70 KB

 

© Grafpol B. M Meszkes. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

plaga mala pl flaga mala en flaga mala de

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies